Školenia značkárov

Slovenský cykloklub získal v roku 1998 štátnu akreditáciu pod číslom protokolu 4/98 pre odbornú spôsobilosť Značkár cykloturistických trás. Prvé školenia však Slovenský cykloklub vykonáva už od roku 1997 a odvtedy sa mu podarilo vyškoliť stovky značkárov cykloturistických trás. Momentálne evidujeme v databáze 72 vyškolených značkárov z celého Slovenska z ktorých viac ako 35 aktívne značí. Zoznam aktuálne vyškolených značkárov je k dispozícii na vyžiadanie. Od roku 2015 školíme značkárov cykloturistických trás v zmysle novelizovanej STN 01 8028 a školenie nových značkárov sa robí každý druhý rok, platnosť značkárskeho preukazu je 5 rokov. Záujemcovia o školenie značkárov sa môžu prihlásiť na našej adrese: office@cykloklub.sk

Tu si môžete stiahnuť prihlášku na školenie značkárov.

Školenie pozostáva z týchto oblastí:

 • zákony týkajúce sa cykloturistického značenia

 • rekognoskácia cykloturistickej trasy

 • evidencia cykloturistických trás

 • spracovanie dokumentácie k cykloturistickej trase

 • STN 01 8028

 • zásady pri značení cykloturistických trás

 • príprava značkárskeho materiálu a pomôcok

 • spracovanie textácie

 • praktická výučba v teréne

 • príklady značenia cykloturistických trás

Okrem školenia nových značkárov organizuje Slovenský cykloklub pravidelné preškolenia značkárov po skončení platnosti značkárskeho preukazu, organizuje rôzne nadstavbové a odborné semináre zamerané na špecifické požiadavky pri značení cykloturistických trás.

Odborné semináre a preškolenia:

 • GPS meranie cykloturistických trás

 • spracovanie GPS dát

 • digitalizácia dát

 • analýzy zákonov

 • povoľovacie konania