História

25 rokov SCK v malej kocke

Slovenský cykloklub (SCK) založili v roku 1994 tri fyzické osoby: Juraj Hlatký, Peter Mati a Peter Malenka. Vytvorili stanovy a následne klub v tom istom roku zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR pod spisovým číslom VVS-1-900/90-9748.

V roku 1997 sme vstúpili ako riadny člen do Európskej cyklistickej federácie (ECF) na jej výročnom Meetingu v slovinskom Maribore.

Od začiatku predmetom činnosti SCK bolo cykloznačenie a poriadanie rôznych podujatí. V roku 1998 sme získali pod spisovým číslom 4/98 na Ministerstva školstva SR akreditáciou pre odbornosť „Značkár cykloturistických trás“. Od tej doby SCK odborne vyškolil na Slovensku viac ako 240 značkárov cykloturistických trás, ktorí značia, udržiavajú a obnovujú sieť cykloturistických trás na Slovensku.

Zlomovým projektom v slovenskej histórii bola legalizácia Vážskej cyklomagistrály. V roku 1997 bolo pre ňu vydané územné rozhodnutie v úseku Komárno – Žilina. V procese sa tu riešili viaceré prvotné precedensy. Prvý úsek sa vyznačil v roku 1997, trasa bola skoro kompletne doznačená v rokoch 2000 – 2002. V roku 2009 bol pridaný aj úsek Žilina – Strečno.

V rokoch 1999 – 2001 získal SCK z Európskych zdrojov dva zásadné hard projekty, ktoré boli kľúčové pre rozvoj cykloturistiky na Slovensku. Prvým bol projekt „Cyklotrasy v pohraničí SR – ČR“ z programu Phare Credo (cezhraničná spolupráca SR-ČR), druhý „Cyklopanoráma Záhorie“ z programu Phare CBC (cezhraničná trilaterálna spolupráca SR-ČR-AT).

Z toho sa realizovali legislatívne základy cykloznačenia na Slovensku a boli vyznačené prvé tisícky cykloturistických trás na Slovensku i v Českej republike. Finančný objem týchto projektov bol cca. 25 mil. Sk. K výsledkom patrilo hlavne legalizácia a vyznačenie cca. 2500 km cykloturistických trás v SR, legalizácia a vyznačenie cca. 1200 km cyklotrás v 6 pohraničných okresoch ČR, zaplatenie vývoja značenia a potrebných štúdií v ČR (objem cca. 1 mil. Sk). S tým v oboch štátoch súviselo aj osadenie vynúteného dopravného značenia. K ďalším výstupom patrila obnova pešieho turistického značenia v okresoch TN, PX, ZA, CA v objeme cca. 750 000 Sk, ako aj obnova pešieho značenia v ČR. Asi najvýznamnejším počinom v týchto projektoch bolo spracovanie a vydanie STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. K investíciám patrila stavba 2 cyklomostov. Takisto bolo spracovaných niekoľko štúdií a vydaných množstvo propagačných materiálov.

Počas svojho trvania SCK zorganizoval 17. ročníkov Národných zrazov cykloturistov. Prvý bol v roku 1996 pod názvom Dunaj, posledný v roku 2018 v Hronci.

Ďalšíou významnou akciou bolo 5. ročníkov podujatia Cyklocesty. Na nich premietali a rozprávali o svojich cestách viacerí cyklocestovatelia z Česka i Slovenska. K najznámejším patrili Jozef Trabalka a František Dostál. Viacerí poslucháči sa inšpirovali k takýmto cestám a neskôr ich prezentovali. Patril k nim aj Peter Patsch, ktorému sa táto vášeň stala osudnou.

Počas svojej existencie SCK bol riešiteľom množstva projektov na legalizáciu a následné značenie cykloturistických trás na Slovensku, dnes ich sieť je viac ako 15 000 km.

Od roku 2010 je SCK pre Slovensko Národným koordinátorom Eurovelo v rámci ECF, pravidelne sa zúčastňuje na poradách národných koordinátorov, má na starosti značenie trás EuroVelo na Slovensku, spravuje webové stránky k EuroVelo. Mimo toho aktívne prispieva k zlepšovaniu kvality na jednotlivých trasách zapájaním sa do rôznych projektov.

Klub bol spracovateľom Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR, časť cykloturistika, pre VÚD Žilina, v roku 2012 spracoval Analytická časť, v roku 2013 Návrhová časť. Stratégiu schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 227 dňa 7. mája 2013. V stratégii sú i konkrétne uznesenia a opatrenia, vrátane obnovy existujúcich cykloturistických trás a značenia nových cykloturistických trás na Slovensku.

Významným počinom bolo aj zavedenie 5 cykloportálov – pre Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Bratislavký a Košický kraj.

Pravidelne sa zúčastňujeme zasadnutí pracovnej skupiny Národného cyklokoordinátora. Pod jeho gesciou sa uskutočnili aj jednania a prezentácie s Lesmi SR, š.p.; SVP, š.p. a ďalšími dotknutými subjektami na celoslovenskej úrovni.

Po 15 rokoch klub spracoval novelizovanú normu STN 01 8028, ktorá platí od platnej od apríla 2015.

Najvýznamnejšími donormi SCK v jeho histórii boli: EÚ, ZSE (Nadácia Pontis), samosprávne kraje – Žilina, Nitra, Bratislava, Trenčín, Trnava, MŠVVaŠ SR, Euroregión Bílé-Biele Karpaty, Euroregión Beskydy, Euroregión Slaná-Rimava, OOCR Malá Fatra, OOCR Piešťany, Nadácia Ekopolis.

Predsedom SCK bol v rokoch 1994 – 2016 Juraj Hlatký, po ňom je od roku 2016 predsedom Michal Hlatký.

Osobité poďakovanie patrí prvému predsedovi Jurajovi Hlatkému, dlhoročným podpredsedom Petrovi Ištoňovi a Mariánovi Kasalovi, tajomníčkam Márii Zuzaniakovej a Silvii Házašovej, šéfovi značenia Vladovi Pekárovi a Anne Hlatkej za vývoj značenia. Takisto všetkým predsedom klubov v jeho histórii, ako aj organizátorom akcií a podujatí. Poďakovanie patrí aj mnohým ďalším – vyjadrením sú udelené listy zlatý, strieborný a bronzový. Poďakovanie patrí aj všetkým rádovým členom.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.