„Etický kódex cyklistu“ – podmienky jazdenia na bicykli

Podmienky jazdenia v cestnej premávke

Cyklista je povinný rešpektovať a neohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Dodržiavať zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009 Z.z. najmä §22 vyhlášky č. 464/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Cyklista je povinný dbať na stav svojho bicykla, aby nebol v stave ohrozujúcom jeho, či ostatným účastníkov cestnej premávky. Cyklista je povinný dodržiavať pravidlo „vidieť a byť videný.“ Na bicykli je potrebné mať reflexné prvky a pri zníženej viditeľnosti používať osvetlenie vyplývajúce za vyhlášky č. 464/2009 Z.z.

Podmienky jazdenia v lesnom prostredí

V prípade, že cyklista vstupuje na lesné účelové komunikácie, je povinný prispôsobiť svoju rýchlosť jazdy a zvýšiť pozornosť pri pohybe na bicykli. Cyklista sa na lesných cestách pohybuje na vlastnú zodpovednosť. Cyklista musí byť ohľaduplný k ostatným návštevníkom. Cyklista je povinný dodržiavať pravidlo „vidieť a byť videný.“ Na bicykli je potrebné mať reflexné prvky a pri zníženej viditeľnosti používať osvetlenie vyplývajúce za vyhlášky č. 464/2009 Z.z. Pravidlom je používanie bezpečnostných prvkoch ako prilba a rukavice.

V lesnom prostredí je prísne zakázané znečisťovať okolie odpadkami, ničiť orientačné značenie, či iné informačné prvky, tabule alebo mapy.

V lesnom prostredí cyklista vstupuje na pozemky vo vlastníctve/správe lesných spoločností, urbárov. V prípade, že v lesnom prostredí prebieha lesná výroba a pohyb ťažkých mechanizmov je vstup na tieto komunikácie na vlastné nebezpečenstvo. Cyklista je povinný rešpektovať pokyny lesníkov a lesných pracovníkov. Cyklista je povinný obmedziť pohyb po cykloturistických trasách na obdobie denného svetla (nejazdite po cykloturistických trasách potme, lesná zver potrebuje odpočinok).

Na cykloturistických trasách je nevyhnutné dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy. Táborenie a zakladenie ohnísk je zakázané mimo povolených miest.

Podmienky jazdenia na hrádzach

Pohyb cyklistu po prístupných častiach vodohospodárskych hrádzí je na vlastné nebezpečenstvo každého návštevníka. Pri pohybe protiidúcich cyklistov, korčuliarov a chodcov na korune hrádze platia zásady vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009 Z.z. najmä §22 vyhlášky č. 464/2009 Z.z..

Správca objektov prislúchajúcich k vodnému toku vykonáva vo vlastnej réžii alebo subdodávateľsky počas roka pravidelnú údržbu. Návštevníci objektov sú povinní činnosti správcu roku akceptovať a rešpektovať pokyny pracovníkov SVP, š.p.

Cyklista má zakázané poškodzovať teleso hrádze a jej vybavenie, ničiť objekty a zariadenia osadené na hrádzi, vrátane trávnatého porastu svahov hrádze a jej predpolí.

Počas vyhlásenia povodňovej aktivity je zakázaný pohyb a jazda po vodohospodárskych objektoch a v medzihrádzovom priestore. V prípade nedodržania tohto zákazu správca toku nezodpovedá za vzniknuté škody na majetku a ani za ujmy na zdraví. Porušenie predpisov na úseku vodného hospodárstva bude riešené sankčným postihom v zmysle platnej legislatívy.

Z dôvodu informovania cyklistov o zásadách správania na bicykli umiestňujeme na cykloturistických trasách nasledovné informačné tabule v zmysle STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“:


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykle

Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.