Združenie turizmu Levoča je investorom výstavby vyhliadkovej veže na Javorine - Marčuline v Levočských vrchoch. Jej celková výška bude 35,7 metra, bude zhotovená z lepených hranolov a kovového schodišťa. Celkový rozpočet na výstavbu bude do 200.000,- €. S výstavbou veže sa začalo v mesiaci október 2020.

Na 1. etapu prác v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, bolo združeniu v rámci mikroprojektu "Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste" schválený príspevok vo výške 49.995,90 €, pričom celkové výdavky sú 61.746,21 €. Pretože je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie vo výške rozdielu prostriedkov, vytvorilo združenie účet na verejnú zbierku. Číslo účtu je: SK36 0900 0000 0051 7765 8177.
V súčasnej dobe združenie podalo žiadosti na 2. a 3. etapu prác, ktoré sa budú realizovať v tomto kalendárnom roku. Aj tu je podmienka spolufinancovania vo výške 20% rozpočtu stavby. Ukončením prác na týchto dvoch etapách sa rozhľadňa dostane už do výške 23 metrov a veža už bude prístupná verejnosti.

Viac informácií sa dozviete zo stránky združenia.

Zdroj textu: Ing. Ernest Rusnák, Združenie turizmu Levoča