Proces návrhu, tvorby a vyznačenia novej cyklotrasy predstavuje zdĺhavý proces, ktorý začína rekognoskáciou, povoľovacím procesom a spojenou administratívou až k samotnému vyznačeniu v teréne. Až keď splníme všetky body potrebné k legalizácii, môže sa trasa v teréne vyznačiť a tým „dať do užívania.“

Ale poďme pekne postupne, čo je to rekognoskácia a ako sa vykonáva?

Proces rekognoskácie cykloturistickej trasy predstavuje fyzické prejdenie budúcej cyklotrasy. Jedná sa o mikroskopický rozbor budúcej cykloturistickej trasy, z ktorej musí byť zrejmý ideový aj realizačný návrh. Zisťuje a ujasňuje sa:

  - kadiaľ pôjde cyklotrasa, prípadne sa navrhujú rôzne alternatívy v problematických úsekoch trasy,
  - kde budú osadené prvky cykloorientácie a kde budú umiestnené cyklosmerovníky,
  - zaznamenávame priebeh trasy GPS zariadením,
  - hľadáme miesta budúcej cyklistickej orientácie,
  - sledujeme priebeh existujúcich trás v oblasti a ich možné súbehy,
  - najlepšia možnosť vedenia trasy tak, aby prechádzala popri turisticky zaujímavých služieb, zariadení a pamiatok.

Zjednodušene by sme mohli povedať, že rekognoskácia predstavuje hľadanie optimálnej cykloturistickej trasy v teréne vzhľadom na nasledujúce kritéria:

  - bezproblémová prejazdnosť na bicykli,
  - podľa možností nulová alebo minimálna premávka motorových vozidiel,
  - snaha o maximálnu bezpečnosť cyklistov,
  - zohľadnenie záujmov ochrany prírody,
  - zohľadnenie záujmov lesného hospodárstva, vodného hospodárstva,
  - zohľadnenie vlastníckych záujmov,
  - zohľadnenie kultúrno-poznávacej činnosti prírodných, stavebných a iných atrakcií,
  - zohľadnenie možností ubytovania, stravovania, občerstvenia a iných súvisiacich služieb.

Trasu sme zrekognoskovali, aký je ďalší postup?

Po spracovaní dokumentácie nasleduje povoľovací proces. Odlaďuje sa návrh budúcej cyklotrasy, ktorá vznikne na základe už spomínanej rekognoskácie a spracovanej dokumentácie.

Návrh musí byť konzultovaný s príslušnými orgánmi, ktorých sa trasa dotýka, vrátane vlastníkov na trase. Medzi orgány, s ktorými pravidelne konzultujeme vznik nových cykloturistických trás radíme orgány životného prostredia, správy NP a CHKO, orgány regionálneho rozvoja.

Taktiež trasy konzultujeme i s obcami a mestami, avšak tu využívame hlavne písomnú korešpondenciu, pričom im zasielame návrh cykloturistickej trasy spolu s zjednodušenou dokumentáciou a žiadame od nich stanovisko k danej trasy. Rovnakým spôsobom sa snažíme riešiť i komunikáciu s individuálnymi vlastníkmi pozemkov, na ktorých máme v pláne osadiť cyklosmerovník, prípadne iný druh cykloorientácie. Povoľovací proces je veľmi individuálny a líši sa prípad od prípadu.

Výsledkom povoľovacieho procesu je vyjadrenie sa väčšiny dotknutých subjektov k plánovanej cykloturistickej trase, vypustenie neodsúhlasených a sporných úsekov, ich nahradenie inými variantami, prípadne časový odklad pre hľadanie náhradnej alternatívy.

Zjednodušená dokumentácia – ako na ňu?

Po vykonaní rekognoskácie dáta spracujeme a pripravíme do podoby, aby sme s nimi vedeli pracovať v ďalších krokoch. Nasleduje zhotovenie zjednodušenej dokumentácie. Možno premýšľate, ako niečo takéto vyzerá, čo dokumentácia obsahuje a prečo ju vlastne spracovávame.

Zjednodušená dokumentácia predstavuje dokument, ktorý je základným podkladom pri realizácií cykloturistickej trasy v teréne. Obsahuje všetky potrebné informácie a grafické zobrazenie, kde majú byť osadené prvky cykloturistickej orientácie, ktorá sa vykonáva v zmysle STN 01 8028. Navrhované značenie musí byť v súlade s touto normou. Skladá sa z textovej a mapovej časti. Zjednodušene, viete si predstaviť dokument, v ktorom je popísaná celá cykloturistická trasa i so všetkými stanoviskami.

Textová časť dokumentácie obsahuje základné údaje o organizácií, ktorá danú trasu legalizuje a realizuje, názov cykloturistickej trasy a jej pridelené evidenčné číslo. Máme za to, že je dôležité poznamenať, že každá cykloturistická trasa sa spracováva samostatne. Dokumentácia musí obsahovať všetky informácie o trase – číslo, názov, dĺžku, prevýšenie, určenie, náročnosť, charakteristiku i popis.

Keď máme toto všetko splnené, môžeme pokračovať v popise jednotlivých stanovísk na trase – označujeme ich názvy s vyznačením katastra obce, v ktorom sa nachádzajú i s konkrétnou parcelou a kilometrovou lokalizáciou na trase. Každé stanovisko má svoje vymedzené poradové číslo, graficky sa znázorní a označí sa miesto lokalizácie cykloturistickej orientácie. Taktiež v tomto bode uvádzame i všetky prvky cykloorientácie, ktoré budú na danom stanovisku umiestnené.

K takto pripravenej dokumentácii pripravujeme i mapový podklad – schematickú mapku v mierke 1:100 000 ak sa trasa bude nachádzať v intraviláne alebo v mierke 1:50 000 ak a trasa bude nachádzať v extraviláne. Do mapky zakresľujeme navrhovanú trasu i s umiestnením všetkých stanovísk.

Dúfame, že sme vám proces návrhu a proces všetkých administratívnych činnosti priblížili a že sa na danú problematiku budete pozerať iným pohľadom. Nie je všetko tak jednoduché ako sa zdá. Našou prácou nie je iba práca v teréne ako taká, ale sú stým spojené i mnohé administratívne úkony. Ak by sme to chceli percentuálne vyjadriť, tak 60% našej práce je spojená s povoľovaním, navrhovaním, jednaním a 40% predstavuje práca v teréne.

Sledujte nás web, ak máte záujem sa dozvedieť viac o našej činnosti. V nasledujúcom článku z kampane „Céčka“ sú našou vizitkou sa bude zaoberať cykloturistickým značením a tým, ako sa jednotlivé trasy rozdeľujú podľa farby, náročnosti a určenia.