Dovoľte, aby sme Vám predstavili medzinárodný projekt, ktorý bude implementovaný do konca roka 2022 pod vedením Rakúskej agentúry životného prostredia. Do projektu je prizvaný i Slovenský cykloklub, ako významná slovenská inštitúcia v oblasti cykloturistiky.

V roku 2020 spustila Rakúska agentúra životného prostredia medzinárodný projekt Interreg „Danube Cycle Plans“ Dunajského nadnárodného programu. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o cyklistike ako dôležitom spôsobe každodenného cestovania, zlepšiť rámcové podmienky pre cyklistov, čo bude viesť k zvýšeniu počtu cyklistov v Podunajskom regióne.

Projekt sa týka deviatich európskych krajín. Spolu s vedúcim partnerom projektu, Rakúskou agentúrou životného prostredia, sa projekt týka deviatich európskych krajín. Do projektu sú zapojené krajiny: Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko.

Nedostatok koordinácie na nadnárodnej úrovni vedie k fragmentovanému rozvoju cyklistickej infraštruktúry. Národné siete cyklotrás EuroVelo existujú iba v niektorých krajinách, pričom problémom je rozdielna kvalita podmienok infraštruktúry. Existujúce normy pre dizajn značenia cyklotrás sa medzi jednotlivými krajinami líšia a v mnohých prípadoch neodrážajú potreby cyklistov.

Zdroj: Slovenský cykloklub


Hlavným cieľom Danube Cycle Plans je posilniť tri hlavné piliere propagácie cyklistiky:

 • Rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni. Hlavný výstup bude tvoriť Dunajská cyklistická stratégia a Národné cyklistické plány.
 • Podporiť zabezpečenie primeranej cyklistickej infraštruktúry stanovením siete Dunajských cyklotrás, vypracovaním spoločných technických noriem a odvodením investičného plánu na zlepšenie súčasných podmienok.
 • Zvyšovať povedomie príslušných zainteresovaných strán o potrebách cyklistov a zvyšovať ich kapacitu na podporu cyklistiky v celom Podunajskom regióne implementáciou systému mentorstva, inšpiračných podujatí a národných cyklistických konferencií.
 • Zdroj: Slovenský cykloklub

  Na projekte sa podieľa i Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako jeden z účastníkov. V rámci projektu pripravuje aktualizáciu v súčasnosti platnej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (schválenej uznesením vlády zo 7. mája 2013), ako aj definovanie národnej siete cyklotrás. V rámci Danube Cycle Plans sa i na Slovensku pripravuje bližšie terénne mapovanie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6. Výsledkom by malo byť skvalitnenie informovanosti cyklistov prechádzajúcich Slovenskou republikou a rovnako i zmapovanie a skvalitnenie služieb vhodných pre cykloturistov. Slovenský cykloklub pôsobí ako oficiálny odborný garant projektu a bude úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými partnermi.

  Viac informácií o projekte sa dozviete tu.

  Zdroj:

  Mgr. Michal Hladký

  Inštitút dopravnej politiky

  Odbor harmonizácie verejnej osobnej dopravy

  Ministerstvo dopravy a výstavby SR