Má pravidelné bicyklovanie dopad na kvalitu života? Čo na to hovoria výskumy? Pozreli sme sa na jeden z nich a prinášame vám zaujímavé výsledky.

V roku 2007 autori Geus a kol. zisťovali, či pravidelné bicyklovanie do práce bude mať dopad na kvalitu života osôb v produktívnom veku. Vybrali si ľudí do vzorky podľa takýchto kritérií: účastníci museli byť v rozmedzí 30-65 rokov, v posledných 6 mesiacoch museli využívať motorizovanú prepravu do svojej práce, nemohli sa predtým aktívne venovať cyklistike ani inej fyzickej aktivite viac ako 3 hodiny týždenne. Taktiež sa pred účasťou museli podrobiť medicínskemu vyšetreniu najmä kvôli dedičnému výskytu kardiovaskulárnych chorôb.

Do výskumu sa v konečnom dôsledku zapojilo 92 osôb. Jedna polovica bola zaradená do výskumnej skupiny, kedy tieto osoby mali minimálne 3x do týždňa chodiť do práce na bicykli s pracoviskom cca 2-15km od ich domu. Druhá polovica bola zaradená do kontrolnej skupiny a tieto osoby boli požiadané, aby nijak výrazne nemenili svoj životný štýl ani nezaradili fyzickú aktivitu do svojho režimu. Všetci účastníci boli požiadaní, aby dodržiavali svoje stravovacie návyky. Výskum dokončilo spolu 80 účastníkov. Všetky osoby si robili týždňové zápisky a osoby z výskumnej skupiny dokladali dáta ohľadom cyklistiky a ich voľnočasové aktivity z hľadiska trvania a intenzity. Osoby z kontrolnej skupiny vyplnili týždenné zápisky a informácie ohľadom ich voľnočasových aktivít.

Z výsledkov vyplýva, že bicyklovanie do práce má štatisticky významný vplyv na krvný tlak, mentálne zdravie aj kvalitu života. Významne sa znížili aj biochemické parametre ako kyselina močová a LDL cholesterol, čo je rizikový faktor pre vznik aterosklerózy (choroba, pri ktorej sa v cievach ukladajú tukové látky, čo obmedzuje prietok krvi). U žien signifikantne stúpla v prvých 6 mesiacoch ich vitalita a bolo viditeľné celkové zvýšenie fyzickej funkčnosti. Z výsledkov teda vyplýva, že bicyklovanie do práce má pozitívny účinok na kvalitu života, ktorá je spojená so zdravím u ľudí, ktorí predtým netrénovali.

de Geus, B., Van Hoof, E., Aerts, I. a Meeusen, R.(2007). Cycling to work: influence on indexes of health in untrained men and women in Flanders. Coronary heart disease and quality of life. Scandinavian Journal of medicine and science in sports, p. 498-510. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2007.00729.x