STN 01 8028

Jednotný systém značenia cyklotrás na Slovensku sa vyvíjal od roku 1992-1997. Od roku 1994 na ňom už pracoval iba SCK, ktorý ho dal schvaľovať na Ministerstvo dopravy a Prezídium policajného zboru SR. Pripomienkovalo ho množstvo organizácií, mimo iného i KST. V prvom návrhu systému značenia boli maľované značky "C", veľké a malé cyklosmerovky, sponzorské cykotabuľky, doplnkové cykloznačky, špeciálne cykloznačky. Pri prvých značených trasách sa vyskytli problémy pri stretoch cykloturistu a pešieho turistu, cykloturistu a lesných vozidiel. Preto boli navrhnuté a prijaté špeciálne značky pre riešenie týchto problémov. Bola doplnená i maľovaná koncová značka a tabuľky pre jednosmerné trasy. Značky boli dané do schválenia na Ministerstvo dopravy. Výsledkom toho procesu bolo spracovanie a vydanie štátnej normy STN 01 8028 "Cykloturistické značenie". Dlhé obdobie spracovania a vývoja sa oplatilo, pretože norma stále spoľahlivo rieši všetky problémy súvisiace so značením cyklotrás na Slovensku. Samotná STN prešla v roku 2014 veľkou novelizáciou a jej novelizovaná verzia vstúpila do platnosti v apríli 2015. Do STN pribudla nová terminológia, nové prvky značenia, ktoré si už doba vyžadovala, aby norma dokázala pružne reflektovať potreby pre kvalitné značenie cykloturistických trás