REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci a prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Oakhill s.r.o.
sídlo:
Zelená 2022/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 47 645 806

DIČ: 2024015433

Bankové spojenie: SK74 1100 0000 0029 2591 0179

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.: 30039/R

telefón: 0905 573 196
e.mail: oakhillsro@gmail.com

(ďalej aj ako „predávajúci“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č.: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmet reklamačného poriadku

Tento Reklamačný poriadok (ďalej aj ako „poriadok“) popisuje postup, akým spôsobom postupovať v prípade uplatňovania práva kupujúceho týkajúceho sa chýb (vád) tovaru (ďalej tiež „reklamácia“) zaobstaraného od predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.cykloklub.sk, (ďalej len „internetový obchod“). S týmto reklamačným poriadkom má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred uskutočnením svojej objednávky a je naň dostatočne vopred upozornený.

 1. Kupujúci

Kupujúci je zákazníkom internetového obchodu, ktorý prejavil záujem na kúpe tovaru a tento si zakúpil. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom(ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar s cieľom svojho podnikania.

Ak uvedie zákazník v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho budú aplikovať pravidlá uvedené v tomto poriadku pre kupujúceho – podnikateľa.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, vyslovene neupravené týmto poriadkom sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami:

 1. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

 2. zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa,

 3. zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, vyslovene neupravené týmto poriadkom, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami:

 1. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Čl. II
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Prevzatie tovaru

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, keď tovar preberá kupujúci od dopravcu.

 1. Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru

Ihneď pri dodaní / prevzatí tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať, prípadne aj odfotografovať a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu ............................ alebo písomne na adrese ..................Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nemusí byť uznaná.

 1. Povinnosť kupujúceho prezrieť dodaný tovar po otvorení zásielky

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom farebnom vyhotovení, v požadovanej miere a z požadovaného materiálu. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím tovaru mimo rámca bežného odskúšania. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

Ak zistí kupujúci vadu, a má v pláne tovar reklamovať, predávajúci odporúča (z dôvodu čo najtransparentnejšieho a najefektívnejšieho vybavenia reklamácie), aby bez zbytočného odkladu oznámil túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu ............................ alebo písomne na adrese ..................

 1. Záručný list

Ku každému tovaru sa prikladá faktúra a dodací list, ktorý môže slúžiť ako záručný, pokiaľ sa tento vzhľadom na povahu tovaru nepriloží.

 1. Podanie reklamácie

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

  • poštou, pričom vzhľadom na možnosť straty poštovej zásielky predávajúci odporúča jej zaslanie aspoň doporučeným listom, na adresu …………………, a to spoločne s kópiu dokladu o kúpe tovaru, podkladmi a opisom dôvodov reklamácie v zmysle Čl. II bod 6. tohto poriadku,

  • e-mailom na adresu …………………, a to spoločne s kópiu dokladu o kúpe tovaru, podkladmi a opisom dôvodov reklamácie v zmysle Čl. II bod 6. tohto poriadku,

 1. Podklady na posúdenie reklamácie

Kupujúci je pri reklamácií tovaru povinný uviesť a dodať:

  • meno, priezvisko kupujúceho,

  • telefónny kontakt alebo e-mail kupujúceho,

  • číslo objednávky,

  • čo najvýstižnejší opis vád (a to najmä z dôvodu, že predávajúci sa bude zaoberať iba opísanými vadami),

  • uplatňovaný nárok (návrh riešení),

  • číslo účtu pre prípadné vrátenie peňažných prostriedkov,

  • doklad o vlastníctve tovaru.

Predávajúci zároveň odporúča, aby kupujúci pri reklamácií doložil aj čo možno najpodrobnejšie fotografie tovaru a jeho vád, z dôvodu lepšieho posúdenia a vyhodnotenia reklamácie.

 1. Povinnosť kupujúceho poskytnúť súčinnosť

Kupujúci sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť súčinnosť predávajúcemu. V prípade dodania nedostatočných podkladov alebo informácií pre posúdenie reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, kupujúceho informovať o nutnosti doloženia ďalších podkladov alebo informácií.

V prípade, že kupujúci nedodá požadované podklady, neposkytne súčinnosť predávajúcemu a predávajúci tak nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť. Počas omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov neplynú predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovenej zákonom a týmto poriadkom.

 1. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

 2. Upozornenie predávajúceho

Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady môže zaniknúť, ak bola vada spôsobená zo strany kupujúceho:

  • neodborným zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s pravidlami používania tovaru,

  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom a určeniu tovaru,

  • tovar bol poškodený vonkajšími udalosťami, ako sú prírodné živly,

  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s pravidlami používania tovaru.

III.
AKOSŤ PRI PREVZATÍ TOVARU

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, 

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,

  • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

  • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

  • je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

  • tovar nemá právne vady.

V prípade, ak by predmetom kúpnej zmluvy bol použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho predchádzajúcim používaním alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

 1. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby:

 1. v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania,

 2. v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,

 3. v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

IV.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM

 1. Lehoty na uplatnenie reklamácie (záručná doba)

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vád tovaru (tovar reklamovať) v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak.

V prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Lehota na uplatnenie práva z vád tovaru (reklamácie) začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim – spotrebiteľom.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili počas jej trvania. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sa dodávajú postupne, lehota začína bežať odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 1. Nároky z vád

Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v čl. III. tohto poriadku, resp. ak má tovar pri prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom vady, má kupujúci - spotrebiteľ právo na:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,

 • výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu - spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak tovar predávaná za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci – spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 1. Postup pri reklamácii

Vady tovaru kupujúci - spotrebiteľ uplatní u predávajúceho bez zbytočného odkladu potom, ako vadu tovaru zistil. Kupujúci – spotrebiteľ bezodkladne doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný výrobok na adresu …………………………….

Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné (nie však povinné) tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Ku každé položke je kupujúci – spotrebiteľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a dodať informácie a doklady uvedené v Čl. II bod 6. tohto poriadku.

Poučenie kupujúceho - spotrebiteľ

Ak kupujúci - spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa príslušných právnych predpisov.

Písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie

Ak uplatňuje kupujúci – spotrebiteľ práva z chybného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať bez zbytočného odkladu potom, kedy kupujúci – spotrebiteľ uplatnil právo z chybného plnenia, písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci – spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje.

Ak je reklamácia uplatnená prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď, resp. bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenia o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci – spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Lehota na vybavenie reklamácie

Ak je kupujúci – spotrebiteľ, spôsob vybavenia reklamácie bude určený bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v obzvlášť zložitých prípadoch, najmä ak by malo ísť o komplikované technické zhodnotenie stavu tovaru, môže byť lehota na určenie spôsobu vybavenia reklamácie až 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom.

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebude poskytovať predávajúcemu súčinnosť podľa Čl. II. ods. 7 tohto Reklamačného poriadku, počas omeškania kupujúceho – spotrebiteľa s dodaním chýbajúcich podkladov na posúdenie reklamácie nebežia predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom a týmto Reklamačným poriadkom.

Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch však možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty 30 dní na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku považuje ukončenie reklamačného konania:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,

 2. výmenou tovaru,

 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 5. písomná výzva na prevzatie plnenia,

 6. alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný informovať kupujúceho – spotrebiteľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – spotrebiteľa uvedený pri uplatnení reklamácie.

Kupujúci – spotrebiteľ má povinnosť si tovar vyzdvihnúť a to v primeranej lehote, ktorú predávajúci uvedenie pri oznámení o vybavení reklamácie. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať primeraný poplatok za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci – spotrebiteľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie a to v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zamietnutie reklamácie.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci – spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Náklady reklamácie

Ak bude reklamácia uznaná, má kupujúci – spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu). Je však možné preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru (napr. náklady za poštovné / kuriéra, nie za taxi službu). O preplatení nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie.

Ak bude reklamácia zamietnutá, nesie náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) kupujúci – spotrebiteľ sám.

V.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM – PODNIKATEĽOM

 1. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Kupujúci – podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vád tovaru (tovar reklamovať) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr v lehote 3 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak.

Lehota na uplatnenie reklamácie začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim - podnikateľom. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína bežať odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 1. Ak sa prejaví chyba v priebehu lehoty na uplatnenie reklamácie pre kupujúceho – podnikateľa, je na kupujúcom – podnikateľovi, aby preukázal, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

 2. Nároky z vád

Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v čl. III. tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci – podnikateľ požadovať:

 • odstránenie vád tovaru, ak sú vady odstrániteľné,

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu - podnikateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Postup pri reklamácii

Kupujúci – podnikateľ doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný výrobok na adresu ………………….., pričom jepovinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a dodať informácie a doklady uvedené v Čl. II bod 6. tohto poriadku.

Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci – podnikateľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a uviesť presný popis porúch a početnosť výskytu.

Lehota na vybavenie reklamácie

Ak je kupujúci – podnikateľ, reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim – podnikateľom, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – podnikateľom nedohodnú na inej lehote.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia je za vybavenú považovaná v okamihu, keď o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho – podnikateľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – podnikateľa uvedený pri uplatnení reklamácie.

Kupujúci – podnikateľ má povinnosť si tovar vyzdvihnúť. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať poplatok za uskladnenie. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci – podnikateľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo inak identifikovať oprávnenie konať v mene spoločnosti.

Náklady reklamácie

Náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie kupujúci – podnikateľ sám.

 1. Na ďalšie záležitosti týkajúce sa reklamácie tovaru kupujúcim – podnikateľom sa primerane uplatnia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Čl. VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho, pričom je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, a to na každej predajni predávajúceho, na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

   2. V prípade odlišnej úpravy uvedenej v tomto reklamačnom poriadku a v obchodných podmienkach predávajúceho, má prednosť znenie tohto reklamačného poriadku.

   3. Predávajúci je oprávnená kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením, riadne dostupným pre kupujúceho.

V ..............................., dňa ...................................

--------------------------------

OakHill s.r.o.

zast. Mgr. Dana Kiovská, konateľ