Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Oakhill s.r.o.
sídlo:
Zelená 2022/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 47 645 806

DIČ: 2024015433

Bankové spojenie: SK74 1100 0000 0029 2591 0179

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.: 30039/R

telefón: 0905 573 196
e.mail: oakhillsro@gmail.com

(ďalej aj ako „predávajúci“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č.: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmet obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež označovaného ako „kupujúci“) v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.cykloklub.sk(ďalej aj ako „internetový obchod“). S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený.

 1. Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

Ustanovenia obchodných podmienok (ďalej aj ako „podmienky“) a reklamačného poriadku (dostupné tu) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 1. Súhlas kupujúceho s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 1. Kupujúci

Kupujúci je zákazníkom internetového obchodu, ktorý prejavil záujem na kúpe tovaru a tento si zakúpil.

Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom(ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar s cieľom svojho podnikania. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že sa na neho budú aplikovať niektoré pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach špeciálne pre kupujúceho – podnikateľa. Pokiaľ však v týchto podmienkach alebo v reklamačnom poriadku nie je uvedené iné, pri ustanoveniach, v ktorých je uvedené slovo kupujúci, sa myslí ako kupujúci - spotrebiteľ, tak kupujúci – podnikateľ.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, vyslovene neupravené týmito podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami:

 1. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

 2. zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa,

 3. zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, vyslovene neupravené týmito podmienkami, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami:

 1. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 1. Tovar

Tovarom sa rozumejú produkty, umiestnené v internetovom obchode, kde možno nájsť aj informácie o podstatných vlastnostiach tovaru. Ide najmä o tovar spojený s cyklistikou a cykloturizmom.

 1. Používanie tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že tovar je potrebné používať a vykonávať starostlivosť oň výhradne podľa údajov a pokynov, ktoré sú pre kupujúceho dostupné pri dodaní tovaru alebo podľa pokynov predávajúceho, s ktorými bol kupujúci pred kúpou tovaru riadne oboznámený.

 1. Fotografie tovaru

Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že odtiene farieb na fotografiách ponúkaného tovaru, sa nemusia vzhľadom na nasvietenie alebo uhol fotografie plne zhodovať s obrázkami v internetovom obchode.

 1. Názov tovaru

Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

 1. Nedostupnosť tovaru

Predávajúci upozorňuje, že vzhľadom na personálne a technické možnosti predávajúceho, nemusí byť tovar umiestnený v internetom obchode vždy dostupný, a to napr. z dôvodu jeho vypredania. O tejto skutočnosti však bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný, ak nebude táto skutočnosť uvedená priamo pri ponuke tovaru.

 1. Informácie o kódexe správania

Predávajúci v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať kódex správania.

Čl. II
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže realizovať kúpu tovaru z internetového obchodu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky – objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu, kde predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom oznamuje kupujúcemu hlavné vlastnosti tovaru, ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie sa predávajúci zaväzuje vykonať odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mail kupujúceho zadaný pri objednávke tovaru. Všetky potvrdené objednávky tovaru urobené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné pre kupujúceho i predávajúceho, ibaže by tieto podmienky ustanovovali inak.

Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať a predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu.

 1. Náležitosti objednávky

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí, vrátane e-mailovej adresy kupujúceho, na ktorú mu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Ak ide o kupujúceho – spotrebiteľa, k odoslaniu objednávky musí dôjsť kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

 1. Vlastnícke právo k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 1. Miesto dodania tovaru

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári alebo adresa dohodnutá pri objednávke.

 1. Právo predávajúceho zrušiť objednávku

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch, a to v prípadoch, keď sa materiál potrebný na výrobu tovaru alebo samotný tovar už nevyrába alebo nedodáva, došlo k dodaniu nevyhovujúceho materiálu alebo tovaru, prípadne nebol dodaný vôbec alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena materiálu potrebného na výrobu tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.

 1. Právo kupujúceho zrušiť objednávku

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do času doručenia mailu informujúcom o potvrdení objednávky v zmysle bodu 1. tohto článku podmienok alebo do času, kým predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku iným spôsobom. O zrušení objednávky informuje kupujúci predávajúceho zaslaním e-mailu na adresu ................................... alebo iným preukázateľným spôsobom.

Čl. III
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena tovaru

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú pri jednotlivých tovaroch uvedených na stránke, vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy.

Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú konečné (ak je však predávajúci platcom DPH, súčasťou ceny je aj táto daň), t. j. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, ibaže by medzi stranami došlo k dodatočnej dohode. V cene však nie je zahrnuté poštovné (prepravné) v zmysle čl. III bod 2. týchto podmienok.

 1. Prepravné náklady

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, prepravné). V prípade, že nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť výšku prepravného v prípade, ak by došlo k jeho navýšeniu zo strany prepravnej spoločnosti alebo v iných prípadoch, ktoré by mali vplyv na jeho výšku.

 1. Spôsob úhrady

Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri zhotovovaní objednávky v objednávkovom formulári. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,

 • dobierkou,

Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho, pričom tovar bude kupujúcemu v stanovenej lehote zaslaný po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade takejto formy platby, sa kúpna cena považuje za uhradenú dňom jej pripísania v celom rozsahu na účet predávajúceho.

Čl. IV
DODACIE PODMIENKY

 1. Dodacia lehota

Bežná dodacia lehota je vždy uvedená pri konkrétnom tovare a je stanovená na 14 pracovných dní. Predávajúci si však vyhradzuje právo v ojedinelých prípadoch túto lehotu predĺžiť na 21 pracovných dní a v špecifických prípadoch až na 30 dní kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, čo je zároveň aj maximálna lehota pre dodanie tovaru kupujúcemu - spotrebiteľovi. O predĺžení dodacej lehoty je však predávajúci povinný vždy bezodkladne informovať kupujúceho. Dodacia lehota sa počíta od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, avšak v prípade platby bankovým prevodom, začína táto lehota plynúť až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodov, ktoré nespočívajú na jeho strane.

 1. Miesto a spôsob dodania tovaru

Tovar bude kupujúcemu doručený na miesto dodania uvedené v objednávke a to prostredníctvom vybraného dopravcu – Slovenskej pošty, a. s..

 1. Prevzatie tovaru

V prípade, že sa tovar doručí na miesto uvedené v objednávke, je kupujúci alebo ním riadne splnomocnená osoba, povinný tovar prevziať. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovar od prepravcu skontroloval neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb bezodkladne informoval prepravcu a predávajúceho. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zaslaného tovaru bol neporušený a nepoškodený.

 1. Doklady o kúpe

Súčasťou tovaru je aj doklad o kúpe s uvedením všetkých potrebných náležitostí. Predávajúci zašle na žiadosť kupujúceho daňový doklad v elektronickej forme.

 1. Opakované doručovanie

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Čl. V
PRÁVO KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Možnosť odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu

V prípade, že je zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (t. j. v zmysle týchto podmienok), má kupujúci – spotrebiteľ právo od uzatvorenej zmluvy do 14 dníod prevzatia tovaru odstúpiť bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Kupujúci – spotrebiteľ, môže od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety tohoto bodu podmienok. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu podmienok, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu podmienok, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu podmienok.

Možnosť odstúpiť od zmluvy pri reklamácií

Kupujúci – spotrebiteľ, môže od zmluvy odstúpiť taktiež po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty určenej na vybavenie reklamácie v zmysle § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa alebo v zmysle § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v prípade výskytu vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, ak súčasne nedôjde k výmene tovaru.

 1. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch upravených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak odstupuje kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, môže túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvydostupného tu, elektronicky na e-mailovú adresu ....................... alebo zaslaním odstúpenia na adresu ................................

Iná forma odstúpenia od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy však možno aj akýmkoľvek iným spôsobom, prostredníctvom ktorého bude jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Pri odstúpení je kupujúci – spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu na vrátenie peňazí a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, sa vrátia odosielateľovi.

 1. Následky odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi a kupujúci - spotrebiteľ predávajúcemu všetky prijaté plnenia. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zároveň od začiatku aj každá doplnková zmluva, súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci - spotrebiteľ odstúpil.

 1. Vrátenie tovaru

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, zaväzuje sa kupujúci – spotrebiteľ neodkladne po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, odovzdať alebo zaslať tovar späť na adresu……………………………., kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane prípadného príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov).

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa náhradu vzniknutej škody. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa môže uskutočniť aj tým, že sa kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia vráti, o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom zníži.

 1. Vrátenie peňažných prostriedkov

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci je však oprávnený pozdržať vrátenie zaplatených finančných prostriedkov až do času, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ nedoručí tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy alebo nepreukáže jeho odoslanie predávajúcemu (ibaže by sa jednalo o tovar nadobudnutý na základe zmluvy uzatvorenej pri predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou). Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci – spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak sa strany nedohodnú inak.

 1. Náklady spojené s vrátením tovaru

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou (kuriérskou) cestou.

Čl. VII
PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení (napr. dodaní iného tovaru). V prípade, že došlo k výraznej k zmene ceny materiálu potrebného na výrobu tovaru, k nemožnosti dodania materiálu potrebného na výrobu tovaru, prípadne sa objednávka dá realizovať len čiastočne, má predávajúci právo kúpnu zmluvu po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej odstúpiť. V prípade že predávajúci odstúpil od zmluvy podľa tohto bodu a kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, prevedie sa mu táto suma bezodkladne späť na jeho účet alebo adresu.

 2. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad mylné uvedenie desatinnej čiarky a iné zjavné chyby v písaní a to napr. uvedených ceny 1,00,- € v prípade tovaru, ktorého obvyklá cena je 1000,- € a pod.. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, prevedie sa mu táto suma späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Čl. VIII
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia a postupu v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho (dostupného tu) a príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

Čl. IX

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté na základe vykonania objednávky alebo iným súvisiacim spôsobom, sú predávajúcim spracúvané v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti predávajúci odkazuje kupujúceho na samostatnú úpravu ochrany osobných údajov (dostupnú tu).

Čl. X

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. V prípade že kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailu uvedeného pri identifikačných údajoch predávajúceho na začiatku týchto podmienok.

 1. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho – spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.

Zoznam je dostupný na stránke:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 2. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Tieto podmienky sú vyhotovené iba v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba v slovenskom jazyku, ibaže by sa kupujúci a predávajúci dohodli inak.

 4. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na iných podmienkach. V takom prípade je dohoda zmluvných strán nadradená týmto zmluvným podmienkam.

 5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

V .................................................., dňa ....................................

--------------------------------

OakHill s.r.o.

zast. Mgr. Dana Kiovská, konateľ