Aj v roku 2021 spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom na obnove cykloturistického značenia na trasách v ich regióne. V rámci obnovy bolo vytypovaných trinásť existujúcich trás, ktoré získajú „nový šat c-éčiek,“ kde sa opraví poškodené alebo zničené cykloturistické značenie, prípadne sa značenie zahustí pre ľahšiu orientáciu v teréne.

V roku 2021 plánujeme obnovu trás:

Obnoví sa viac ako 230 kilometrov cykloturistických trás

Aktuálne Slovenský cykloklub pracuje na rekognoskácii vyššie vypísaných cykloturistických trás, mapuje poškodené prvky cykloturistického značenia. Ide o hodiny času strávené v teréne, pričom sa často stretávame so značením, ktoré niekto úmyselne poškodil a v niektorých prípadoch i úplne zničil. V roku 2021 je naplánovaná obnova spolu až 230,7 kilometrov cykloturistických trás v Bratislavskom kraji.

Poškodené a zničené prvky cykloturistického značenia budú v rámci podpory zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vymenené. Pripravujeme výrobu poškodených prvkov, následne demontáž poškodených a osadenie nových prvkov cykloturistického značenia. Budú sa obnovovať existujúce cyklosmerovníky a osádzať nové tam, kde pôvodné chýbajú alebo je potreba zhustenia cykloturistickej orientácie.

V rámci obnovy trás v Bratislavskom kraji budú osadené i dva cykloservisné stojany a dve veľkoplošné drevenné mapy.

V galérii prikladáme krátky fotoreport z mapovania stavu cykloturistických trás.