KOCR Košice Región Turizmus a Košický samosprávny kraj majú za sebou úspešné výsledky projektu EcoVeloTour. Obnovou značenia cykloturistických trás s medzinárodným významom pomáhajú rozvoju a zvyšovaniu úrovne cykloturizmu, ktorý je dôležitou súčasťou cestovného ruchu.

Projekt EcoVeloTour napomáha rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu v podunajskej oblasti pozdĺž trasy EuroVelo prostredníctvom zdokonaleného, vedomého a ekologicky šetrného spôsobu riadenia destinácií cestovného ruchu. Jedným z nástrojov na rozvoj ekoturizmu je cyklistika a cykloturizmus, forma udržateľného cestovného ruchu, ktorá poskytuje návštevníkovi zážitok z okolitého prostredia.

V rámci projektu EcoVeloTour obnovili značenie cyklistickýchz trás napojených na EuroVelo 11 a trasy, ktoré ho spájajú s Tokajskou oblasťou. Toto spojenie prináša jedinečnú možnosť prepojenia športu, kultúry a gastronómie.

Jedná sa o nasledovné úseky:

Na zlepšenie zážitkov na dvoch kolesách prebehla výroba a montáž prvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie a obnova značenia cykloturistických trás. Nasledovala tiež obnova maľovaného značenia.

K lepšej orientácii cyklistov určite prispeje aj náter starých, osadenie nových a chýbajúcich cyklosmerovníkov. Vykonaná obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov cykloturistickej orientácie je pre športovcov veľkým prínosom.

Trasy s obnovou cykloturistického značenia

Nižná Myšľa - Skároš začína na križovatke s červenou magistrálou pri Hornáde v katastri obce Nižná Myšľa. Prechádza obcou a hneď za ňou pokračuje hájom popri vzácnom nálezisku Varhégy, kde sa môžete zastaviť a pozrieť si krásne zrekonštruované a obnovené osídlenie z praveku. Následne pokračuje popri Olšave do obce Vyšná Myšľa, kde odbočí a stúpa do lesov slanských vrchov. Prechádzate lesnými cestami s peknými výhľadmi na Košickú kotlinu až do lokality Červený vrch, odkiaľ už klesáte do obce Skároš, kde trasa končí (13,4 km, prevýšenie 314/264).

Košice - Nižná Myšľa - Skároš - SK/HU začína pri rieke Hornád v širšom centre mesta Košice. Až na okraj mesta vedie po cyklochodníkoch a hrádzach rieky rovinatým profilom. V mestskej časti Krásna sa povrch mení na nespevnený. Pri obci Nižná Myšľa sa nachádza križovatka s modrou cykloturistickou trasou, červená pokračuje po ceste smerom do obce Ždaňa, kde už pokračuje s malou premávkou cez obec Trstená pri Hornáde do obce Skároš, kde sa opäť stretáva s modrou cykloturistickou trasou. Za obcou prechádza popri pamätníku z druhej sv. vojny stúpaním až na hranicu s Maďarskom, kde končí (29,5 km, prevýšenie 325/118m).

Olšava - Skároš (Horáreň Červený vrch) tvorí spojku na modernej cykloturistickej trase č. 2706. Začína v lokalite Dringáč, prechádza lávkou ponad riečku Olšava a pokračuje stúpaním lesnou cestou k horárni Červený vrch, kde končí s modrou trasou (2,3 km, prevýšenie 143/7m.

Krátka spojovacia trasa Veľká Márovka - Červený vrch sa nachádza v južnej časti Slanských vrchov, kde prepája modrú a zelenú cykloturistickú trasu. Je vedená po asfaltovej a spevnenej lesnej ceste (4,5 km, prevýšenie 341/7m).

Obnova značenia cykloturistických trás v Košickom kraji v projekte EcoVeloTour bola zrealizovaná s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu.

Zdroj textu: KOCR Košice Región Turizmus

Pôvodný článok: Obnova značenia cykloturistických trás s medzinárodným významom